Dawna szkoła w Piaskach w gminie Gidle

W miejscowości Piaski, położonej w gminie Gidle funkcjonowała niegdyś szkoła podstawowa. Została ona zlikwidowana w 1995 roku. Od pana Tomasza Wrońskiego, radnego gminy Gidle otrzymałem obszerne materiały związane z tą placówką – archiwalne zdjęcia oraz rys historyczny. Materiały te prezentuję poniżej.

Budynek dawnej szkoły w Piaskach, 2021 r., zdjęcie przekazane przez Tomasza Wrońskiego

Przez uzyskaniem pozwolenia na budowę szkoły, nauczanie dzieci w miejscowości Piaski odbywało się po domach prywatnych. Miejscowość Piaski, w trakcie uzyskania pozwolenia na budowę szkoły w 1936 roku, terytorialnie należała do gminy Garnek, powiat radomszczański. Wtedy został zawiązany przez mieszkańców Komitet Budowy Szkoły, który w maju 1936 roku uzyskał pozwolenie na budowę szkoły w Piaskach. Mieszkańcy budowali szkołę w czynie społecznym. Systematycznie były przeprowadzane zbiórki pieniędzy od mieszkańców. Pieniądze przeznaczone na budowę szkoły zostały pozyskane z: dochodów imprez charytatywnych, wpłat rodziców dzieci do komitetu rodzicielskiego. Udawało się także pozyskiwać środki od instytucji, wpłacane charytatywnie na szkołę. Mieszkańcy przeznaczali drzewo z prywatnych działek leśnych na dach oraz stolarkę okienną tej szkoły. Kamień potrzebny do budowy mieszkańcy przywozili wozami z Olbrachcic. Jeden mieszkaniec wsi Piaski określa się, jako dziecko tej szkoły – urodził się podczas prac matki, która pomagała przy budowie szkoły. Budynek szkoły był pokryty dachówką, którą dzieci w ramach zajęć praktycznych wnosiły na górę dachu. Tuż przed likwidacją szkoły w latach 90. ubiegłego stulecia odbywały się zbiórki od mieszkańców z miejscowości Piaski, Kajetanowice i Kużnica nawet na środki czystości. Wyposażenie szkoły i wszelkiego typu pomoce naukowe, księgozbiór z biblioteki były zakupione również ze zbiórek od mieszkańców czy z pieniędzy z komitetu rodzicielskiego.

Pozwolenie na budowę szkoły, zdjęcie dokumentu ze zbiorów Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, wykonane przez Tomasza Wrońskiego

Plan ogródka przy szkole w Piaskach, zdjęcie dokumentu ze zbiorów Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, wykonane przez Tomasza Wrońskiego

Obwód szkoły podstawowej w Piaskach, zdjęcie dokumentu ze zbiorów Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, wykonane przez Tomasza Wrońskiego

Zdjęcie od mieszkanki wsi Piaski, Wioletty Łągiewki, wykonane w 1959 roku, na zdjęciu widoczna nauczycielka Genowefa Ciuraczkiewicz.

Zdjęcie od Wiesława Maciąga, klasa VI, 1974 r., nauczycielka Janina Gonera.

Zdjęcie od Wiesława Maciąga, 1974 r., klasa VII i VIII. Nauczycielka – Szewczyk.

Klasa III, 1959 r.

Klasa I, 27 marca 1956 r.

1966 r.

Klasa III i IV, 1986 r. Z tyłu dyrektor Julia Sołtys (w środku), nauczycielka Eulalia Adasiewicz (po lewej) i nauczycielka K. Kulkeska (po prawej)

Klasa III i IV z nauczycielką Eulalią Adasiewicz, 1987 r.

Przedszkole, 1983 r.

Przedszkole, 1983 r.

W latach 1954-1959 miejscowość Piaski to Gromada Piaski, w latach 1959- 1972 Gromada Garnek. Od 1973 roku Piaski należą do gminy Gidle. Do szkoły w Piaskach chodziły dzieci z miejscowości Piaski, Kajetanowice oraz Kuźnica gmina Kłomnice nr posesji 26a, 2329, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 oraz 2 posesje z miejscowości Garnek ul. Mokra, gmina Kłomnice. Kuratorium Oświaty w Częstochowie w dniu 22 lutego 1995 roku wydało akt likwidacji szkoły publicznej w Piaskach, z uwagi na mała liczbę uczniów w poszczególnych rocznikach. Wcześniej utrzymanie szkoły podlegało Kuratorium Oświaty w Częstochowie. Gmina Gidle przejęła utrzymanie szkół za porozumieniem z dnia 26 listopada 1995 roku, pomiędzy Skarbem Państwa a gminą Gidle. Od tego czasu utrzymanie oświaty na terenie gminy było zadaniem gminy. W 1993 roku była już próba przekazania gminie oświaty, jako zadanie własne gminy, ale radni uchwałą nr 97/XXXI/93 z dnia 28 grudnia 1993 roku odrzucili propozycje przejęcia szkół argumentując, że kwota subwencji oświatowej proponowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Brakowało około 2,5 mln złotych, a gmina ze swojej strony mogła dofinansować oświatę kwotą 1 mld złotych. Nie było też uregulowań prawnych, co do własności obiektów i gruntów oświatowych. Gmina Gidle uregulowała stan prawny szkoły w Piaskach w ten sposób, że ówczesny radny z okręgu Piaski i Kajetanowice oraz jeden mieszkaniec miejscowości Piaski i jeden mieszkaniec miejscowości Kajetanowice podpisali porozumienie. Porozumienie zostało podpisane po likwidacji szkoły w Piaskach. Wartość majątku ruchomego oraz nieruchomego na dzień likwidacji szkoły jest nieznany – brak takiej informacji. Natomiast na dzień 18.11.1991 roku przedstawiał się następująco majątek nieruchomy: 2 661 552 złote, majątek ruchomy: 893 729, 83 złote. Wartość całej nieruchomości na dzień 31.10.1995 roku to: 50 305, złotych, w tym budynek to: 37.513,19 złotych, a wartość samej działki 0,56 ha to: 874, 13 złotych. Majątek ruchomy, gdy szkoła została zlikwidowana został rozdysponowany na inne szkoły i przedszkola, znajdujące się na terenie gminy Gidle. Były to między innymi: pomoce naukowe, sprzęt kinotechniczny i fotograficzny, instrumentu muzyczne, inwentarz gospodarczy i biurowy, maszyny do szycia, ławki, krzesła, regały i półki, szafy biurowe, tablice, lodówki, odkurzacz, pralka, sprzęt gospodarczo porządkowy, aparaty i urządzenia przeciwpożarowe, księgozbiory biblioteczne z przedszkola i ze szkoły i inne.

Budynek szkoły ok. 2010 r.

Tablica pamiątkowa, która kiedyś znajdowała się na budynku szkoły

Budynek dawnej szkoły ok. 2015 r.

Od czasu likwidacji szkoły, czyli od 1995 roku do 2015 roku, budynek po byłej szkole pełnił rolę świetlicy wiejskiej. Przed podjęciem decyzji o sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole w Piaskach było zorganizowane zebranie, na którym zapadały zapewnienia, że za wyrażeniem zgody przez mieszkańców obecnych na zebraniu na sprzedaż budynku, pieniądze ze sprzedaży szkoły miały być przeznaczone na inwestycje w miejscowości Piaski. Informację taką przekazał ówczesny sołtys sołectwa Piaski Mieczysław Wroński oraz mieszkańcy, którzy byli obecni na tym zebraniu. Było kilka – a nawet kilkanaście – przetargów w sprawie sprzedaży szkoły. Ostatecznie, nieruchomość została sprzedana po ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 17 września 2019 roku. W dniu 17 lutego 2020 roku został złożony wniosek – w imieniu mieszkańców miejscowości Piaski, Kajetanowice, części Kużnica oraz dwóch posesji miejscowości Garnek – do Wójta Gminy Gidle oraz Rady Gminy w Gidlach, o przeznaczenie kwoty pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej Szkole Podstawowej w Piaskach na remont świetlicy wiejskiej w Piaskach. Wniosek został podpisany przez sołtysów sołectw Piaski, Kajetanowice i Garnek oraz przez 46 mieszkańców z tych miejscowości. W korespondencji zwrotnej z Urzędu Gminy w Gidlach w piśmie z dnia 25 marca 2020 roku uzyskano informację, że radni uznali wniosek za bezzasadny. Wójt Gminy Gidle ustnie przekazał informację radnemu Tomaszowi Wrońskiemu z okręgu Piaski i Kajetanowic, że wniosek uważa za bezzasadny, argumentując tym, że w wielu miejscowościach są sprzedawane grunty, które należą do gminy i każda z tych miejscowości po sprzedaży działek chciałaby, aby pieniądze zostały przeznaczone na inwestycje w danej miejscowości. Ostatecznie budynek świetlicy w Piaskach został wyremontowany w 2021 roku dzięki Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury ”Alfa”, które pozyskało fundusze na remont, a dodatkowo niektóre prace podczas remontu zostały wykonane przez pracowników Urzędu Gminy w Gidlach. Obecnie budynek po byłej szkole jest w rękach prywatnych i został poddany kapitalnemu remontowi. Właściciel nieruchomości wyraził zgodę na publikację zdjęć budynku, a na chwilę obecną nie chciał ujawnić, na jaki cel zamierza przeznaczyć ten budynek.

Budynek dawnej szkoły w Piaskach, 2021 r., zdjęcie przekazane przez Tomasza Wrońskiego

Budynek dawnej szkoły w Piaskach, 2021 r., zdjęcie przekazane przez Tomasza Wrońskiego

Budynek dawnej szkoły w Piaskach, 2021 r., zdjęcie przekazane przez Tomasza Wrońskiego

1817 razy oglądano od początku 3 razy oglądano dzisiaj