Ponownie zostałem wybrany do Rady Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego w Radomsku

Uchwałą nr LXXII/700/23 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 20 grudnia 2023 roku zostałem powołany do składu Rady Muzeum im. S. Sankowskiego w Radomsku na lata 2024-2027.

Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku, wrzesień 2023 r., fot. Paweł Dudek

Będzie to już moja trzecia kadencja w Radzie Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego. Pierwsze posiedzenie członków rady nowej kadencji odbędzie się na początku 2024 roku.

Pełny skład nowej rady muzeum:
1) Edmunda Bodanka,
2) Robert Lewandowski,
3) Andrzej Kucharski,
4) Paweł Dudek,
5) Grzegorz Łyp,
6) Marian Stalka,
7) Radosław Bartnik,
8) Jacek Kaszyński,
9) Czesław Polcyn.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach, rada muzeum sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, a także ocenia, na podstawie przedłożonego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego z działalności, działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności.

458 razy oglądano od początku 1 razy oglądano dzisiaj